Јавнa набавкa мале вредности - храна-прехрамбени производи

четвртак, 28 фебруар 2019 20:15 |
На основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaнa 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број03/19 од 22.02.2019. годинеза ЈН 01/2019и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04/19 од 22.02.2019. за ЈН01/2019припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за период април 2019.-март 2020.године ЈН бр. 01/2019. 
 
Преузмите:
 

Јавнa набавкa мале вредности - храна-прехрамбени производи

среда, 28 фебруар 2018 17:05 |
На основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaнa 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број03 /18 од 23.02.2018. годинеза ЈН 01/2018и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04/18 од 23.02.2018. за ЈН01/2018припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за период април 2018.-март 2019.године ЈН бр. 01/2018.
 
Преузмите:
 

Одлуке

уторак, 13 децембар 2016 17:46 |

Погледајте:

1. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи - партија 6- воће и поврће за 2017. годину- јануар-март 2018.године

2. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 2- месне прерађевине за 2017.годину и јануар-март 2018.године

3. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 8-конзервисано воће и поврће за 2017.годину- јануар-март 2018.године

4. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 1- месо за 2017.годину- јануар-март 2018.године

5. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 4- млеко и млечни производи за 2017.годину- јануар-март 2018.године

6. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 3- риба за 2017.годину и  јануар-март 2018.године

7. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 7-смрзнуто воће и поврће за 2017.годину- јануар-март 2018.године

8. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 5- хлеб,коре за питу,смрзнута пецива за 2017.годину и јануар-март 2018.године

9. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 9-намирнице широке потрошње за 2017.годину- јануар-март 2018.године

10. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку парно конвенкцијске пећи

Претрага

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji