Јавна набавка мале вредности - 02/2020

понедељак, 23 март 2020 14:58 |
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у предшколској установи „Црвенкапа“ Мали Зворник, број 570/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 50/20
од 20.03.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 51/20 од 20.03.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 02/2020.
 
Преузмите:
 
 
Питања и одговори:
 

Јавна набавка мале вредности – храна - прехрамбени производи

понедељак, 24 фебруар 2020 12:23 |
На основу члaнa 32. и 61.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaнa 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број   03/20 од 18.02.2020. године  за  ЈН 01/2020  и  Решења о образовању комисије за јавну набавку  број    04/20 од  18.02.2020.  за  ЈН  01/2020  припремљена  је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у  поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ  за период април 2020.-март 2021.године ЈН бр. 01/2020.
 
Преузмите:
 

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji